Hem   | Historia  | Verksamhet    | Styrelse   | Våra band   | Bilder   | Länkar   | Gästbok   | Kontakt   |  
 

VERKSAMHETSPLAN 2000 PÅLSBODA MUSIKFÖRENING
reviderad 2004

Förord

2004 firar PMF 25-årsjubileum. Sannolikt är det landets äldsta fungerande musikförening. Hundratals ungdomar har i vår regi lärt sig att spela i grupp och på så vis fyllt sin fritid på ett meningsfullt sätt. Vi har också på ett aktivt sätt bidragit till att bredda kultur- och föreningslivet i Pålsboda med omnejd. Vi ser med stolthet tillbaka på de 25 åren och är beredda att fortsätta arbetet. Förutsättningarna ändras ständigt. Samhället är inte detsamma som när föreningen startades, och de ekonomiska villkoren har hårdnat. Föreningen har inte längre en egen lokal utan är inhyrda i Folkasboskolans musikavdelning. Detta har inneburit ändrade förutsättningar men också nya möjligheter. Att fortsätta arbetet trots bistert ekonomiskt klimat och kon- kurrens från datorer och allt fler TV-kanaler är en utmaning som vi antar.

Pålsboda den 25 januari 2004
Örjan Lindqvist ordförande
Benny Persson sekreterare

Grundläggande idéer och mål

Pålsboda musikförening är en ideell och politiskt obunden förening som enligt stadgarna har sina främsta mål i att
- skapa möjligheter för traktens musikintresserade att aktivt utöva musik
- stimulera samarbete musikintresserade emellan för att underlätta problem med lokaler, utrustning, transporter m m
- stimulera det allmänna musikintresset och skapa fritidsaktiviteter för traktens ungdom Genom åren har tyngdpunkten i föreningens arbete lagts på den sista punkten. Behoven har varit stora i takt med att andra organiserade verksamheter har minskat. Mycket beroende på att Hallsbergs kommun fått göra indragningar. Denna uppgift kommer även i fortsättningen att vara föreningens viktigaste inriktning.
Målgruppen är följaktligen ungdomar. Erfarenheten visar att behoven är stora bland socialt och kulturellt missgynnade. Dels verkar föreningen i en glesbygd och dels har ungdomsarbetslösheten varit stor under hela verksamhetsperioden. Genom deltagande i föreningsliv följer ansvarstagande och medvetenhet. Vad gäller drogproblematiken har föreningen gjort ett särskilt ställ- ningstagande - se Strategi i drogfrågor.

Organisation

Stormöte
Årsmötesförhandlingar hålls i april på stormöte
Styrelse
Styrelsemöte hålls en till flera gånger per år. Ansträngningar görs för att få en ålders- och könsblandad sammansättning. Åldersaspekten är viktig för kontinuitet och förnyelse.
Medlemmar
Föreningen har både aktiva och ej aktiva medlemmar. Hänsyn till betalningsförmåga tas vad gäller medlemsavgift. Studerande har lägre avgift än vuxna med arbete.

Samarbetspartners

Studiefrämjandet
PMF samarbetar sedan starten med Studiefrämjande i Södra Närke. Anledningen till samarbetet är att SFR är ett politisk t obundet studieförbund med mycket omfattande estetverksamhet. SFR stöder PMF ekonomiskt genom att föreningens grupper är organiserade som studiecirklar. Vidare får PMF:s medlemmar deltaga i olika kultur- arrangemang, ledarutbildningar och s k clinics. Vidare står SFR för kursmaterial och stöd i olika frågor. PMF har sedan 1980 en medlem i SFR:s styrelse genom Benny Persson.
Folkasboskolan
En annan viktig samarbetspartner är Folkasboskolan i Pålsboda. Ett särskilt samarbetsavtal finns som bl a beskriver villkoren för PMF:s verksamhet i skolans s k C-hus. Skolan använder föreningens utrustning och studio i den dagliga skolverksamheten och föreningen huserar i lokalerna på främst kvällar och helger. Vidare arrangeras olika evenemang i vilka PMF bidrager med utrustning.
Samarbetet har underlättats av att flera av PMFs medlemmar arbetar på skolan. Pålsboda Folkets hus- och parkförening, Lions Club PMF har genom åren arrangerat rockgalor i främst Folkets park.
Vidare förekom under många år framträdanden på Lions årliga Pålsbomarken.
Unga Örnar
Ett visst samarbete förekommer med Unga Örnar i Pålsboda som de senaste åren byggt upp en omfattande ungdomsverksamhet med bl a musik. I och med att Studiefrämjandet tog över en del av verksamheten började ett visst samarbete även med PMF. Flera grupper spelar i både Unga Örnars lokaler och PMF:s.

Verksamhet

Spela i grupp
PMF:s främsta uppgift är att inspirera unga människor att spela tillsammans. Detta görs genom en utåtriktad verksamhet. Folkasbo-skolans elever har blivit en naturlig rekryteringsbas för detta arbete. PMF erbjuder lokaler och utrustning och ibland ledare. Grupperna organiseras som studiecirklar. Att spela är kostnadsfritt förutom årsavgiften. Antalet grupper har varierat genom åren men cirka 10-15 aktiva grupper samtidigt är ett genomsnitt. De senaste åren har cirka 2000 studietimmar per år genomförts. Nybörjare har vid några tillfälle fått gå i cirklar på respektive instrument. Brist på ledare har gjort att detta inte alltid har kunnat genomföras.
När grupperna är mogna för det får de medverka vid olika speltillfällen. Antingen vid egna arrangemang eller på andra ställen. Mer rutinerade grupper får vid egna spelningar tillgång till PA-utrustning och instrument. Exempel på återkommande arrangemang är rock/discogalor i Folkets park, Benny Hill Show eller julavslutningen på Folkasboskolan, Pålsbomarken, Talangjakten och Korprocken i Örebro och konserter arrangerade av Studiefrämjandet på olika platser.
Studioinspelningar
PMF har genom åren byggt upp en 16-kanalstudio som får användas av föreningens medlemmar utan kostnad. I studion finns mixerbord, hårddiskinspelning och diverse effekter. Att lära sig inspelningsteknik och göra egna inspelningar är en naturlig utveckling för ett band som fungerat en tid. Flera band har spelat in egna skivor i studion. Studion kan i undantagsfall hyras av musiker utifrån i mån av tid. Folkasboskolan Samarbetet med skolan sker dagligen, då skolans musiklärare använder studion och en del av utrustningen i undervisningen. En del elever spelar i reprummen som rastverksamhet. Berömt är det inspelningstema som niorna gör varje år sedan många år tillbaka. Föreningens PA-utrustning används regelbundet vid olika evenemang som t ex Benny Hill Show och julavslutningen.
Övrig verksamhet
PMF syftar till att locka musiker av olika slag. Främst dominerar pop- och rockmusiken men även dansband, körer, jazz- och visartister har vänt sig till föreningen vid åtskilliga tillfällen. Tidigare har också danser, visaftnar m m arrangeras. Se historik. Styrelsen har också jobbat för att få locka flickor till verksamheten. Under vissa perioder har rena "tjejband" varit anslutna. En styrelseplats hålls sedan flera år av en kvinna.

Ekonomi

- Studiefrämjandet stöder PMF genom cirkelverksamheten och via punktinsatser vid t ex nyanskaffningar av utrustning. Tidigare stod SFR för driftkostnader när föreningen drev verksamheten i "eget" hus.
- Hallsbergs kommun stöder föreningen genom årliga föreningsbidrag.
- Folkasboskolan har tidigare genom ett avtal stött föreningen ekonomiskt. Detta har nu ersatts av ett nytt avtal i vilket PMF nyttjar lokalerna gratis i skolan mot att skolan använder PMF:s utrustning.
- Medlemsavgifter står för en liten del av föreningens inkomster Dessa avgifter hålles av strategiska skäl på en låg nivå. Alla ska ha råd att spela i föreningens regi.
- Ideella insatser görs dagligen i form av reparationer, transporter, utlåning av egen utrustning m m
Trots krympande inkomster och att en del av utrustningen är sliten ser PMF framtiden an med tillförsikt. Ekonomin är i balans och några skulder finns inte. Återhållsamhet i anskaffandet av nya grejor har varit rådande. En buffert för oförutsedda problem måste finnas.

Strategi i drogfrågor

Bruket av droger, främst alkohol och tobak, är ett samhällsproblem som måste bekämpas. Eftersom bruket ökar bland ungdomar är det en självklarhet att en förening som arbetar med unga människor intar en klar hållning i dessa frågor. PMF:s styrelse inser det ansvar och den nyckelroll som föreningen har och har därför fastslagit en strategi Mål och strategi:
- PMF tar i sina stadgar ställning för en drogfri miljö och drogfria aktiviteter.
- PMF arbetar för att evenemang, som konserter, diskon m m som PMF är delaktiga i är drogfria
- PMF kräver att medlemmar som i olika sammanhang representerar föreningen uppträder drogfritt
- PMF uppmuntrar anslutna musiker att deltaga i drogfria arrangemang
- Verksamheten i PMF:s lokaler ska vara drogfri - d v s alkohol-och rökförbud gäller
- Äldre medlemmar har ett ansvar gentemot de yngre som förebilder Mål och strategi tydliggöres och utvärderas varje år vid stormötet.

Framtiden

Inför kommande år gäller det för PMF att försvara sin position som kulturell kraft för den levande musiken som tagit många år att bygga upp.